Dec 29, 2007

पाङ्भे


तिलविक्रम चेम्जोङ

यङ्घङ नु ताम्धुङ्ङील्ले कबुबा
कुघेम्सीङ् केयाक्पा खेन आबाङ्भे-इन्
आइन ताःन्दिक मेरिङ्गेन मिक्वानु हाःप्ल नेःमु
कुम्मायक कुस्सायकईल्ले कम्ब्राङ् मेत्तुबा
फक्ताङ्लुङ्इल्ले एःप्मा सात्तुबा
खेन आबाङ्भेइन मेरिङ्गेन मिक्वाईल्ले तेप्तुआङ् नेःमु
आल्लो नु कम्भा नुङेआङ् ताआरो लरिक पाङ्भे लेरुङधाङ्बा
मप्मा तङ्बे- पोखे मारेमु
पाङ्भेरेन् इङ्घङ् आम्मिiरक खोसुङ्
ये?लेङ् निरुङ् आनिङ्वा मेदयेनेन्
मप्मा इछिङ्ङाङ् आनिङ्वाईल्ले मेघोप्तुन्
इङ्घङ्ओ साप्तुआङ् पच्छे,
कओ ? केवयेल्लेआङ् खःरक्वाथोङी
केइप्सेरक केनेस्से तादाप् थिक्काङ् मेन्लए
केःदक केधिहा- मेजः मेमेक्खुसाङ्
केम्बोगेन् अयाकअयिक थिक्काङ् केन्लरेन्
केमिङ्सोरे युक्तुबा खाम्बेक्माहा?रेन्
कुन्दाङबाहा? मेलन्देसाङ्
केमिक् मेग?रेन्
केघा? पाङ्मनु केमिक् सेःमनु सोरिक
लेक्चा पुधिक केम्जोगेबा खेने?
आल्लो आत्तो केवाबे

केइङ्घङ्आङ् होप् केलाम्मिक्काङ् होप्
खेने? केबेआङ् धो यङ्घङ्ओ यरिक च्वा वादेन्छिङ्
कुभा? येन वाधुक थुक्वाईल्ले मखन्द्या चोगुर
कुभा? येन मेन्छाम्गेन् याप्मीहा?रेन् माक्खीइल्ले चान्छिङ्ल
खेने? केबेआङ् एगाङ् केहिम्भोसाङ्बा
ताम्भुङ्ङो फात्रा लासे
केसिब केयबा सिङ्बुङहा?रक मेन
केबोबार केबप्पा, कुघेम्सीङ् केयाक्पा सिङबुङ्हा-आङ
खाप्पु मेबोखे
लच्छा नेच्छी केयुङ केलापा सिङ पथ्राहा-आङ्
सि-लिङ थ-लिङ्बा थुक्वाईल्ले पक्खुते-रु
आल्लोग केभाङ्भेइन् ओमेप्माल्लेआङ्
निङसाङ् केबोक्पा पोखेआङ् ने
मिभात्रा नु थुक्वाईल चोगुल्ले माङ् साम्माङ्हा-आङ् मेबन्दे मेबे
आल्लोग केभाङ्भेइन् कुलिम मएबा लिम्बा, कुवा मएबा सो-लाङ्
हेक्केरक पोखेआङ् ने

आल्लग वागेक्लाआङ् तार पत्
यप्मा केइपा केहिम धाङ्हा? तक्मा पोङ्बा
केहिम्भोसाङ्बा सिङ्साहा? साक्मा सेःप्मा पोङ्बा
आसाङ फात्रा केलापा नु थुक्वा केबेक्पा तेनओ सिङ्साहा? लेःप्मा पोङ्बा
ए आरग केनुङ केदाबीभाङ् केलाम्हा- ओमत्तुङ्ल नेआ
केभाङ्भे?बा केन्देङ् केन्जेम्हा?रे केम्गो?ल मेवा
ए खेने?ग आत्तोधिक्ने केवाबे नुङ्मायेन् मेबोखेम्बी
ए आसाङ् पाङ्भेओ केन्नुङनेम्बाबी ?

कवी रेडियो नेपाल, क्षेत्रिय प्रसारण केन्द्र धनकुटाका लिम्बू भाषाका समाचार वाचक हुनुहुन्छ ।

No comments: