Dec 9, 2007

यमेन्दङ निङ्वाहा,


टंक वनेम

यमेन्दङ् निङ्वाहा,
चाप्पेत चाप्पेत पि-र
खाक्सुङङी ल,आ
इक्सा खाम्बेक
पोङ्मा तगि
सियेङ्घा लुङ
लन्दे हेक्के
हिङ निङवा,रे
खासाम लाम्धेःत् हन्दुर ।

चुङ्जिगेन् येत्छा निङ्वान
वसाङ पङघे नु,
थेआङ सा-
चेत्थ्या मेहिप्तेन्
सुराइङ खाङ्लाइङ तेम्बे
सावा येत्हाङ लक्खुम्मो
थेआङ
तङ्सिङ् मेदक्तेन ?
इङ्दङ् केजोक्पा
लाङ्बुक्हा,
थेआङ
लाङ्गाप्पि मे,दोरेन् ?

सेमुक्तिm मुक्तिबुङ
कुलुङमा पहिम ओ,मु
इम्बिरि याङधाङवा
हुप्प्रिङ लक्नु लक्नु
सङमाङे सङमाङ वा,देन्छिङ्
खाम्यो,बा सम्दो
नाम्यो,बा फुङ फेकेल्ले
खाम्बोङबा निङ्वाहा,
लुङबोङबा सिक्कुमहा,
नालीगेन थाङबेन नु,
सिसागेन् मेन्छिन्हा,
पालाम पात्नु साम मे,लो
हिङ् लाम मे,हङ
खाम हक्सुम्मी ?
लाम हक्सुम्
हिङ् हिङ् फुङ् लेत्तुमी
सि,हिङ् तुक्खेवारक चेक्सुम ।

इङ्दङ् तङ्गर आल्ल
कुचेक-
मेन्छाम् याप्मी पोङ्मा
साङ्लाम नात्तुम
ल,रि ति या हा...
खेन् पान्हा
हाङ् पान् मेबोङ नेन्छाङ्
याक्थुङ्बा खाम्ओ
याक्थुङबा लाम्ओ
साःघु सक्मा पु,पेक्साङ
साम्मि,ला,रे
नु,नु,बा सुङ पोङल,
हेक्केलेसा,
माक्खुन्दे तुन्ल,
नेहि निङ्वारे वबाकेन
चा,गुम्मी ल,आ,
चाप्पेत चाप्पेत पि-र
यमेन्दङ् निङ्वाहा,
खाक्सुङङी ल,आ, ।

No comments: