Nov 6, 2007

अन्तिम किराती राजा गस्ती

उनको शासन काल इ.९५ - ११० सम्म रहयो।


No comments: