Nov 4, 2007

सिरिजङ्गा


प्रकाश यक्सो - मुक्साम्

सिरिजङ्गा अङ्सि ए ! आनि, लुम्मो केहोप्साङ्
केसाप्तुबा सक्सक् किन् हिङ्ङेआङ्वारो ।।

सेन्लेन्ले तुक्खे केजोगेसाङ्
मिक्वा नु नाहेन् केधेबारो ।।

मिक्वा नु नाहेन् केधेसाङ्
किइत्तुबा निङ्वान् केरेआङ्वारो ।।

पान् मेन्दङ् साहा,रे केम्सेरेसाङ्
सक्सक् नु साक्थिम् हिङ्ङेआङ्वारो ।।

No comments: