Nov 18, 2007

सेवा रो


नगेन्द्र ईङनाम "आठराईली"

सेवा रो आदाङबा से सेवा रो
सेवा रो आदाङमा से सेवा रो
हेना नु हुक फाक्नु आसेवा रो
अनि आङ थाङ थाङ पोगि रो ।

आम्भु नु आन्ने आन्सा से
थिबोङ बा याक्थुङहा तङी रो
थिक निवा ने निवा चुप्सुम ल
याक्थुङलाजे न आल्ल कोतुम्लो

आन्छोन्बा पान निवा मुछुम्लो
ताँ दिः बा याम्बक हार् इतुम्लो
हाङयाप्मि सा थाङ थाङ मेगेरे
आनि आङ लाम्मिन् तेम्सुम्लो

नु नुबा याम्बक हा चोगुम्लो
फेन याम्बक आल्ल लेरुम्लो
तेन्धङ तेन्धङ नेन्धङ चोगि र
कुसङधो केप्माफाङ फाआसिरो

आन्छेङ ग लाम्मिन आङघोसेन
आल्ल काक् लाम्मिन हरे रो हो
याक्थुङ मिङतक्से थिक पोखिआङ
आनि लाजे न आभङे युक्तुम्लो

No comments: