Nov 7, 2007

फक्ताङ्लुङ्


प्रकाश यक्सो -मुक्साम्

फक्ताङ्लुङ् आल्लग सोरेओ
केसाहा, केरेक मेबोगेरो ।।

१७७४ तङ्बे केएरेल्ले
आङ्गा,आङ् सोरिक एराङ्बारो ।।

१९६० तङ्बे केहाबेल्ले
आङ्गा,इन्नाङ् मिक्वा मुत्थेबारो ।।

केनिङ्वा तुगेआङ् केइप्सेबा
फक्ताङ्लुङ् आल्लग पोगेओ ।।

कुनक्थिक लिङे केलाजेओ
फक्ताङ्लुङ् आल्लग पोगेओ ।।

लजेचुक् केम्फुरे केबिरेबा
१७७४ तङ्बे हिल्लिक् नुक्तेओ ।।

No comments: