Nov 6, 2007

चौधौं किराती राजा स्थुङको

उनको शासन काल इ.पू. २६५ - २४० सम्म रहयो।


No comments: