Apr 7, 2009

कान्देनहाङ

वीरबहादुर येङदेन
आन्छोन् थिबोङ याक्थुङ लाजेओ याक्थुङ आपुङ्गेहाङ हा? मेवेल्ले लथिक चापा मःना वये, कुमिङ कान्देनहाङ मेमेतु । खुने आफेक् लाजे सारिक खादाम्बा निसुआङ कुनिङवा तुगेआङ निङवाफुमा सेवा चोगे आङ सिकुमनिवा नाक्मा हेक्तुरो । हेक्केआङ कान्देनहाङ मुहिगुम अङसि लेङसिङआङ पाङ्भे? पाङ्भे? ताकन्देआङ याप्मिलुम्मो साम्योपान् हु?मा हेक्तु करः मनाहाःरे अक्खेदाङबा साम्यो पान् मेङ्घेप्सुनलो खन्नाङ कुनामेन्छा? चोक्मा मेहेक्तेल्ले खुने पातुवा खाहुनरोः

कान्देनहाङले खाहुन
अफेक लाजेः सिङबुङ नुबा चोक्मा खासाम चोक्मा खाओत तःप्मा मेन्छाम याप्मि सारे सिकुम निङवा कोःप्मा पोङ्रो, सिक्कुम मेन्ने निङ्वा? मेन्ने थेसाक तारो । आङदिङ् ल?रो । आफेक् मुक्को पेःक्माल्ले आफेक हम्खोरो । सिकुम मारो निङ्वा मारो सिकुम निवा मयेग्र लोजे? सिङ्बुङ् नावा चइत केरेक खादाम पोङ्लो मेन्छ्यामसाले सिकुम निवा? मेङगोत्तुन्ग्र खादाम् सिगाङ मेनेसुआङ केरेक माबेक्लो । खाओत् साम्ग निङवाफुमा खादाम साम्ग अदङ मुयक साम्माङ च्याङरो । सिकुम निङ्वा? कुबुङ्ग तागेरा निङवाफुमारो सिकुमनिङवा?नु मुक्साम तारो ।
खाम्लुङ मुन्धुम् मुकफो मुधुम खङदोक मुन्धुम सेरगेम मुन्धुम, मुन्धुक्पा मुन्धु, मुया सिरे खो ? बु सिरे, असेक सिरे, तुङदुङ्गेसाम पयङलुङ साम चखोबा साम, मेफ्रामा साम , केजिपा साम कन्हा ? केरेक साम्माङ च्याङरो साम्माङ च्याङग ताफुङ साम्लो, ताफुङ सामग खादम, ताम्फुङओ याकतुरो हेल्लेआफेल्ले साङ सिकुम निङवा अम्बिमेनेन्लोः।
खाओत साम्ले खओत चोःक्लो । खाओःत् खादाम आफेल्लेसाङ मेदङनेनलो । खाओःत ताग्र आदाम् खेच्छिङ पेकलो । खासामे् ताग्र खादाम् माबेकलो । यारिम केमे कपा साम्माङ च्याङरो । उन्छोन उन्छोन चामेभुमे चिजि खःक खक नेस्सेरो । चइत ताङवा मिवाराःक नु खाओःत येरो मुकुम्मा साम हेनखाओ
तरो युमासाम् हेन खाओःत्लो । युमासाले हेन मुहङ खेहङ निसुआङ मुहोप, खेहोप चामेमुमेओःखओत् युरुरो। निङवाफुमारे कुमिकले निसु कुनिङवा? मेन्दयेनेन्नाङ खाओःत चोगु नुबा नावागेन्चइःत चोक्मा इत्तु हेक्केआङ चोगु । हेक्केआङ मेन्छाम सालेआङ मिकहम्माआङ साम्माङ्च्याङले थेथे चोगु ओमेरुमा पोङ हेक्केआङ निङवा? इपमाआङ नुवानुवा याम्बक चोकमा पोङ । करइत्छिङसाम् होःपग्र नुवा, पाःन इप्मा मेनछुकतुनलो ।हेक्केले मेन्छाम यारुमी खाओत साम्माङयुमा साम्माङनिवा? फुमान् निवा? पिमा आङकुना सामा पोङरो । सेवा सेन्दो चोःकमाङ हुरुमा पोङ । सिक्कुम् निङवा कोःत्तुग्र हेन आफाङगे तारो सिकुम् निङवा? ताग्र खाओःत खासाम् तारो लाजे? सिङबुङ् थो?रुरोँ ।
सोदुङ्गेन लेप्मुहाङ
आन्छोन् र्इक्सादिङ खाम्बेःक्माओ मेन्छामदिङ याप्मि लुम्मो मुहिगुम् अङसी थिक वयेरो । खुने कुमिङ् सोदुङ्गेन् लेप्मुहाङ वयेरो । खम्बेल्ले मेन्छामदिङ् नाम याप्मिहा? इक्सादिङ खाम्बेःक्माओ यल्लिक मेबोन्दारो । लिसि पिसाङ मेथिम्सुरो । र्इनोगेन् तुक्खे मेाथाङा लायो लासोत् मेबोःन्दारो । मेन्छामयाप्मि
थक्सागेन् कुबु हेक्के मेबोक्खा मुहिगुम अङसिःल्ले मुन्धुम् हाबेक् हु?रुसी । साम्यो लाम् ओन्धाक्तु कर याप्मिहा?रे मेङघेप्सुन् साम्यो पान् हु?रुसी । कर मेन्छाम्याप्मिहा? मेन्देन्देन् आल्ल र्इक्सादिङ् खाम्बेक्मा लायो लासोतले थिम्सुरो । थक साप् पेसाप् मेन्निरुन् । सिवाखाहुन् मेङ्घोसुन् । निङवा? फुमा सेवा मेन्जोगुन् । सिकुमनिवा? मेगोतुन् । खासेन् खारोन् मेन्निसुन् चेक्या एःपलेक र्इल्लेक चालाम्मा कान्निमा ताक्केभेहा? मेबोरेरो । हेक्केल्ले निङवा? फुमाःल्लेन् कुनिङवा? तुगेरो । र्इक्सादिङ खाम्बेक्मा मेङखेम्दुन् मेत्तुरो, निङवाफुमाल्ले खाम्बेक्मा मेङमा इत्तु आङ सोदुङगेन् लेप्मुहाङ मेत्तु हेने र्इङगा? हिङःनेलो । आबान नुरिक खेप्सेओ । यम्बा खोङवे थिक चोगेओ हेन् सिगाङ लासेयुङेओ । लेप्मुहाङले यम्बा खोङबे? चोगु आङ हेन् खोङबे- सिगाङ मेलासेआङ् मेयुङे कर सेन्दिक लेन्दिक विथ थासु आङ वादक्मा थाङमा हेक्तुरो लुप्ली आङ थाङेरो मुसुमुसु सियाके थेयाक्पे कोकमा थेगु कोई चङभाङ केरेक मेनिप्साआङ मेवेरो । खाम्बेक्मा ख्याम निबेरो खोङबेग वारक सम्दाङ सम्दाङ वाभोकल नेस्सरो लाजिरी लाराकनाम जिरी नामलाक चिक्खे पेरो । खादाम्मे खादामा नेस्सेरो सनारुङना चिजि खक्खक् पोखेवरो । तुम्बुन् वारक लेल्लेरक नेस्सा । यारिक चरिक थेःसाङ मेन्निसान् ।
कर तान्दिक तान्दिक ताईगेन नाम्बिनपिबा तालेले तान्छोत्ये । खाओत् त्येरो । तान्छोदिङ साक्नाम् पिन्दारो लेप्मुहाङले निङ?वा त्येरो । खोङवेल्लेन् हङखारिवा हन्दुआङ लाक्फाःत ओमेत्तुरो वारक चप्तुर पेःक्ल वाबा निसुरो । खाम्बेक्मा याङमो लन्देवा निसुरो । कोइ चङ्फाङ निसुसी । कोक्मा थेगु निसुसि । वारक चाप्तुर पेरो खोङवेग कोक्मा थेगु कुजङथो नेस्सारो । आल्ल तागेरा निङवाफु पा?मा हेक्तुरो । लेप्मुहाङे खेप्सेओ । हेन् इङ्गा? ताङनेलो हेने इङगा हिङनेलो आल्ल वारक चत्ते पेरो खाम्बेक्मा लन्दारो आल्ल थक्सागेन कुबु सिजोगेन् थवात केरेक लते तेसेओ । हेनी आङ यो योबा लाजे? पेगेम्मे? आङ युङेम्मे?ओ । सिकुम्म् निङवा? पिनेरो । योवा नुरिक चोगे?ओ लायो लासोतःले खाम्बेक्मा मेमेक्लो नुबा साम्यो रे खाम्बेक्मा हिङरो ।
माङहाङ
आन्छोन् सोदुङगेन मुनातेम्बे लाजेओ, लेप्मुहाङले कुसामेन्छा सावेक फुदेक्हा- यल्लिक मेबोखेआङ काक पान् मेन्दङेबाःल्ले वे?वे? मेबोःक्खाला?ला? यक्हा? मेजोगुआङ वे?वे? हाङ हा? मेबोःक्खेरो । खेन् लाजेनु मागोङले सामेछा (सादेक-फुदेक हा?) याप्मिलुम मेसेन्देआङ सिन्युक मेगेरे रो । हेन् लाजेओ मेयुङेल्ले याङसी हेन्हा? लुम्ओ लच्छा मुक्केकुबा माङहाङ लन्देरो । हेल्ले याङसी हेन लाजेओ साक पोखेआङ चामा थुङमा मेबोखेन्नाङ याप्मि केरेक सिःमा हेक्मा मेजोगुल्ले माङहाङले निवाफुमा सेवा चोगु कर सेप्माङमु निङवाफुमाः त्ये आङ मेत्तुः ताःन्छोपिङ साक्नाम त्ये आङ हेने आल्ल पोगेआङ इक्ताप् ओमेत्ते? ओः योगुदिङ कुजा? लिङेबा केनिसुग्र च्येम्मे? फाङ खाहुन् पिरुरो । तान्दिक तान्छो चिगाओगा पोःक्खे ल्लेमाङ्हाङ मुथ्रिक पोगेआङ इक्ताप् केरेक ताकन्देआङ् अमेतु कर चेम्बि इम्ख्रिक् मेलिङे आङ काक् मेदुम्सेबा निसुसिआङ कुनिवा त्येरो ।
केक्केल्ग हेल्ले याङमो याप्मिहा? काक् यारिम्बाः थाक्मा सिङबे ताङमा तुङबे सेप्मा यान्धा खेरुङ याप्ममाआङ या?वामाआङ चासोक माङ्हेना चोक्मा हु?रुःसी । तान्दी चेम्बिक इम्ब्रिक् तुम्सेल्ले सिसेक्रो लारे र्इत्छिङमाआङ तङनाम्बा येन् मेप्मा आङ सोसोत् साराङ चोक्मा पोङरोः निङ्वाफुमा माङहेना चोक्मा आङ् चासोक माङहेना चोगेम्मेओ भाङ माङहाङले र्इङदक् आविरेवारोः ।

No comments: