Mar 18, 2008

साम्‍मिला सिगाङ्‍ ळिम्‍बुवान

भीमा खजुम मुसुम

नेर्‌वेत सिगाङलाम्‌ चिजिङ यङ्‍सिङ्‍ल
नुरिक्‌ इच्‍छिङाङ्‍ कुनिङ्‍वा पङ्‍सिङ्‍ळ
आसेप्‍माङिन्‌ आधक्‍किल् मुरुम्‌सित्‍लाङ्‌ङो
थिङ्‍गारेन्‌ येप्‍लिङिन्‌ लेत्‍तुआङ्‌
पसत्‌ सत्‍ल पान्‍छिङ्‍
लिम्‍बुवान्‌
लिम्‍बुवान्‌
लिम्‍बुवान्‌
आङ्‍गा निङ्‍वा इत्‍तुङ्‍-उन्‍छोन्‌ उनायेन्‍नो
आनी थेबा युमाहारे
तायेम्‍बा सा-मेन्‍छार्‌ फाआङ्‌
नेहेहानु थक्‍साङ्‌ चोक्‍की
लि? मेआबुआङ्‌ मेसेप्‍तु-कम्‍ब्राङ्‌ मेमेतुबा तेन्‌
लिम्‍बुवान्‌ लि-मेआबुवान्‌
आङ्‍गा निङ्‍वा इत्‍तुङ्‌

‍नुरिक्‌ अमत्‍ते-लिम्‍बुवान्‌
ओथेबा-पाहारेन्‌ चइत्‌हा
छेल्‍लेङ्‌यारिक्‌ लेक्‍लपत्‌
बाहेन्‌ सिगाङ्‌ आनी नारान्‌
आम्‍बी सेक्‍खा थाप्‍ल पत्‌

साप्‍मुन्‍धुम्‍मिन्‌ हाम्‍सिङ्‌ थ्‍याङ्‌
आत्‍तात्‍ती केम्‍बा कूमी केगप्‍पा
पान्‍छाप्‍मासाङ्‌ मेम्‍बाप्‍ना
हात्‍लाङ्‌ पान्‌ मेन्‍छात्‍तुन्‌
सन्‍दुक्‌सिगाङ्‌ मेसाक्‍तु मेगिरुमेसेरुआङ्‌
सिम्‍बेपाम्‍बे आधोक्‍ते हेन्‍नु सोरिक्‌ आनिआङ्‌

कर ऐन्‌-सेक्‍खा ऐन्‌
आसेप्‍माङिन्‌ पान्‍छिङ्‌
साप्‍मुन्‍धुम्‍मिन्‌ कुमिक्‌ सेरे
नाम्‍बिन्‌ तानाम्‍मो
आनी थिङ्‌गान्‌ मुयेङ्‌ एरे
ना-ना लिम्‍बुवान्‌ओ...
ऐन्‌,
नेर्‌वेत सिगाङलाम्‌ चिजिङ यङ्‍सिङ्‍ल
नुरिक्‌ इच्‍छिङाङ्‍ कुनिङ्‍वा पङ्‍सिङ्‍ळ
आसेप्‍माङिन्‌ आधक्‍किल् मुरुम्‌सित्‍लाङ्‌ङो
थिङ्‍गारेन्‌ येप्‍लिङिन्‌ लेत्‍तुआङ्‌
पसत्‌ सत्‍ल पान्‍छिङ्‍ल
लिम्‍बुवान्‌
लिम्‍बुवान्‌
लिम्‍बुवान्‌

नयाँ बजार, काठमाण्‍डौ नेपाल

No comments: