Mar 20, 2009

मुन्धुम

वीरवहादुर येङदेन
उनाहुरी ओः इक्सादिङ् खाम्बेक्माओ इनोगेन् तुखे थाङेरो । सुसुङ्गे लालाङ्गे नु लाहाङदनाहा? रेन सामेन्छाहा- येत्थाक फाङयाक मेगेरे । हेक्केले मेन्छायाप्मी लुम्मो चापा याप्मि थिक लन्देरो । हेल्ले कुमिङ येहाङ वयेरो । सावागेन येहाङलेन कोसिङगेन पानुदाङवा तागेरा निवाफुमाङ वयेरो । हेक्केले साम्वोङगेन येतलिङ पोखेआङ सावागेन येहाङ मुकुम्साम् खोसुआङ साम्युक्ना देन्नु साम्मागेन लन्दाङ येरो । कन् येहाङ थो सामयुक्नादेन्नो लासे युङेआङ तागेरा निङवाफुमाङनु पेली फाक्तुरो । इक्सादिङ खाम्बेकमा ओ भेन्छामदिङ नाम् याप्मि लुम्मो थुङसाप पेसाप् मेन्नेग मेन्छामसा केरेक थक्सागेन् कुबुहेक्के मेबोखारो । नुबा ताफेम्बा कुसिङ मेन्नितुन्लो । चामा थुङमा पोःङमा सिःमारक्ले खाम्बेक्मा मेखेम्दुनलो । हेक्केले नुबा ताप्फेम्बा सेम्मा साम्यो लायो सेम्मा साङल माकल सेःम्मा सेक्खा इल्लेक सेम्मा आबाङे वेश्स्मा सेम्मा सि क्कुम निङ्वा? पिराङे फाङ सिवादिङ खाहुन नाःक्तुरो । हेक्केले तागेरा निङ्वा?फु माङले सावागेन येहाङ हुक्ओ थुङ्साप् पेसाप् पिरुरो । थुप्मेदिङ फेङवा होःवाओ थुङसाप् पेसाप् साप्तु पिरुरो । हेक्याङ याक्थुङ लाजेबा याक्थुङहाङ र्इन मिक्किगेन् फुङवा चङ्धो हालेल्ले हाङवा साम थासु पिरु आङ येत्लाम्नु निङवाफु माङ् माङखमा, सेवा चोक्मा हु?रुसिआङ मुहिगुम अङसी फेजिकुम फेदाङमा सावाला साम्बा, येभुङ येबा, येभुङ येमा, चुक्साम्बाहा? नेस्सुआङ साम्मुन्धुम् येप्मुन्धुम् हा- साम्लोनु तागेरा निङ्वाफु माङ्ओ सेवा चोक्मानु याक्थुङ सामओ आनेस्से आबिरेबारो ।
वीरवहादुर येङदेनद्वारा निर्माण गरिएको ये?हाङको काल्पनिक स्केच तस्विर

1 comment:

Thaklung said...

Anya dharma ko adhyanma chahi prabhabit hunu bhayena hai.